IOCV PoC: Chứng minh ý tưởng ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh
 1. Trang chủ
 2. Giới thiệu PoC
 3. Đề cử PoC 2017
 4. Phiếu bầu chọn PoC 2017
 5. Hỏi - Đáp

 
 
QR Code:
Chứng thực:
PoC α 2017
Tên giải pháp:
Lĩnh vực:
Thiết bị đo, tự động hóa, phần mềm, IoT, nông nghiệp, cloud, mobile
Mô tả giải pháp:

Quản lý nông nghiệp chính xác (PAM) là hệ sinh thái giải pháp cho nông nghiệp được xây dựng trên nền tảng IoT bao gồm (i) các thiết bị cảm biến, (ii) các thiết bị điều khiển và quản lý, vận hành tự động hệ thống, và (iii) ứng dụng phần mềm. Mục tiêu của hệ sinh thái này là giúp nông dân/doanh nghiệp nâng cao năng suất, mở rộng sản xuất, chuẩn hóa sản phẩm đầu ra và tối ưu hóa sản xuất. Trên hết, đây là giải pháp do người Việt tự thiết kế và sản xuất để phù hợp nhất với điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam.

Nguồn lực để đầu tư:

Tài chính:    (đơn vị tính: triệu VND)

 • Đầu tư ban đầu: 1,000 triệu
 • Đầu tư duy trì: 30 triệu/tháng

Nhân lực điều hành:        (đơn vị tính: người)

 • Kỹ sư CNTT: 5
 • Lao động khác: 2 (vận hành trang trại)

Thời gian đầu tư:             12 tháng

Thông tin liên hệ:

Tên đơn vị:             D&L – Nhóm PAM

Người đại diện:      Hoàng Dũng, 0936847430, dung.hoang@dlcorp.com.vn


Certificate:
PoC α 2017
Solution Name:
Precision Agriculture Management (PAM)
Fields:
Sensor, automation, software, IoT, agriculture, cloud, mobile
Description:

Precision Agriculture Management (PAM) is an agricultural ecosystem based on the IoT platform, including: (i) sensors, (ii) controllers and management devices for the automated operation, and (iii) software applications. Its objectives are to help farm-related organizations/farmers improving productivity, expanding the production, standardizing the outputs, and optimizing the operation. Above all, this is a solution which is designed and manufactured in Vietnam so that it could be best suited with economic and social environment conditions in Vietnam.

Resources for Investment:

Finance:      (Unit: million VND)

 • Initial Investment: 1,000
 • Investment for Maintenance: 30 millions/month

Human Resources:           (Unit: Person)

 • IT engineers: 5
 • Other labour: 2 (farm operator)

Time Investment:              12 months

Contact Information:

Unit Name:            D&L – PAM unit

Representative:      Hoàng Dũng, 0936847430, dung.hoang@dlcorp.com.vn

 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2022, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam